เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของปตทที่สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน Oil Business Academy อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของปตทที่สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน Oil Business Academy อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560

 

บริษัทฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากปตทฝ่ายอุตสาหกรรมให้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์และบริกา รของปตทเพื่อให้บริษัทผู้แทนขายนั้นได้สามารถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวประมาณ 40 คน รวมเวลาทั้งสิ้น 1 วัน