ออกภาคปฏิบัติเพื่องานติดตั้งถังใหม่สำหรับลูกค้ากลุ่มบริษัท เคแพคคอนกรีตซึ่งเป็นอุตสาหกรรมประเภท Concrete & Construction อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2562

ออกภาคปฏิบัติเพื่องานติดตั้งถังใหม่สำหรับลูกค้ากลุ่มบริษัท เคแพคคอนกรีตซึ่งเป็นอุตสาหกรรมประเภท Concrete & Construction อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

 

 

        บริษัทฯ นำทีมวิศวกรและผู้รับเหมาเข้าดำเนินการติดตั้งและคาริเบทถังน้ำมันดีเซลใหม่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กรมธุรกิจพลังงานโดยผ่านการตรวจสอบจากพลังงานจังหวัดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายโรงงานได้มีการอบรม Safety อย่างเคร่งครัดก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

GALLERY