พีทีที ไซลินเดอร์ ออยล์

ความหนืด: SAE 50, 90, 250

พีทีที ไซลินเดอร์ ออยล์


[PTT CYLINDER OIL] น้ำมันหล่อลื่นประเภทน้ำมันแร่ล้วนที่ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรในโรงงาน อุตสาหกรรมทั่วไปโดยใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นส้าหรับระบบหยอดทิ้ง (Once Through)

การใช้งาน

  • เหมาะส้าหรับการหล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องจักรทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม

  • ใช้กับระบบหยอดทิ้ง (Once Through) ในโรงงานโดยเฉพาะโรงสีข้าว โรงเลื่อย

  • ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบช้า และปานกลาง

คุณสมบัติพิเศษ

  • คงสภาพได้ดี และไม่ระเหยง่ายที่อุณหภูมิสูง

  • ไม่ท้าปฏิกิริยากับชิ้นส่วนของเครื่องจักร

  • มีความคงทนต่อสภาพความร้อนและความชื้น

  • ทนต่อการทาปฏิกิริยากับออกซิเจน

  • ไม่ทาปฏิกิริยากับโลหะ

มาตรฐาน

  • -