บริการตรวจสอบวิเคราะห์น้ำมัน

บริการตรวจสอบวิเคราะห์น้ำมัน

หน้าหลัก  >  ผลิตภัณฑ์  >  บริการต่างๆ   >  บริการตรวจสอบวิเคราะห์น้ำมัน

         บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจาก ปตท. หากลูกค้าต้องการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำมันใสและผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องที่โรงงานของลูกค้าเองห รือส่งไปห้องทดลองของ ปตท. บริษัทฯ ให้การดูแลตั้งแต่กระบวนการเก็บตัวอย่างของน้ำมัน รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพให้ลูกค้า เพื่อรับประกันในคุณภาพการใช้งานตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด