นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าและการใช้งานเว็บไซต์ของสยาม ปิโตรเทรด (SPT) เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย กฎและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์
ข้อความทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสยาม ปิโตรเทรด (SPT) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งสยาม ปิโตรเทรด(SPT) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว

สยาม ปิโตรเทรด (SPT) อนุญาตให้ท่านเรียกดูเว็บไซต์หรือตัดทอนข้อความเหล่านี้ด้วยวิธีสั่งพิมพ์บนกระดาษการถ่ายโอนข้อมูลใส่สื่อบันทึก หรือแจกจ่ายข้อมูลให้บุคคลอื่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันมิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า ห้ามมิให้ใช้ในกรณีใดๆ เพื่อการค้า หรือเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือดัดแปลงและเอาไปใช้ในงานอื่นๆ ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆรวมถึงการนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่นๆ

เนื้อหา
ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ใช้สาหรับเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มิได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะและไม่มีการประกันความเที่ยงตรงและความสมบูรณ์ ทั้งสยาม ปิโตรเทรด (SPT) และพนักงานไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าหรือใช้เว็บไซต์แห่งนี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อ สยาม ปิโตรเทรด (SPT) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้หากเมื่อมีการพิจารณาว่าเหมาะสมโดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน
สยาม ปิโตรเทรด (SPT) อาจมีการเชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้แต่มิได้หมายความว่าสยาม ปิโตรเทรด (SPT) ต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้ สยาม ปิโตรเทรด (SPT) และพนักงานไม่รับผิดชอบต่อข้อความและเนื้อหาใดๆ
ที่สร้างขึ้นและเผยแพร่โดยบุคคลที่สามเหล่านั้น การเชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นๆ ไม่อาจถือโดยนัยได้ว่าสยาม ปิโตรเทรด (SPT) รับรองเว็บไซต์หรือข้อมูลที่กล่าวถึงในเว็บไซต์เหล่านั้น

นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล
สยาม ปิโตรเทรด (SPT) อาจเก็บข้อมูลระหว่างที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ตามปกติเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการใช้เว็บไซต์และช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงตัวผู้ใช้บริการแต่ละคนแต่อย่างใด