คลังความรู้และเทคโนโลยี

ธุรกิจน้ำมัน

การตลาดค้าปลีก (Wholsales) จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงผ่านเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศกว่า 1,180 แห่ง (ไม่รวมสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่ดำเนินงานภายใต้บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด)

โดยพัฒนาสถานีบริการภาพลักษณ์ใหม่ครบวงจรในรูปแบบ PTT Park พร้อมขยายธุรกิจ ค้าปลีกในสถานีบริการ อีกทั้งเป็นผู้นำการค้นคว้าและพัฒนาพลังงานทดแทนพร้อมจำหน่ายเป็นรายแรกของประเทศ ทั้ง“น้ำมัน แก๊สโซฮอล์” “น้ำมันดีเซล-ปาล์มบริสุทธิ์” และ “น้ำมันไบโอดีเซล”
โดยล่าสุด ปตท. ได้พัฒนา “น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85” เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้แก้ผู้บริโภค และเป็นการสนับสนุนภาคการเกษตรอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ปตท. ได้ทำหน้าที่รักษาระดับราคาน้ำมันมิให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนในขณะที่ราคา น้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น ด้วยการชะลอการปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกช้ากว่าผู้ค้าน้ำมันรายอื่นเพื่อรับภาระแทนผู้บริโภค ทำให้

ปตท. ครองใจผู้บริโภคโดยมีส่วนแบ่งการตลาดในระดับสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา